Geddeholms båtklubb


Stadgar


Stadgar för Geddeholms Båtklubb

Enligt beslut vid årsmöte 2009-02-15

Reviderad vid årsmötet 2015-03-15

§1. Ändamål

1.1. Att som allmännyttig ideell förening främja och stimulera båtintresset samt verka för rationellt

organiserat båtägande.

1.2. Att stödja sjösportens strävan att utbilda en god båtkultur samt att visa hänsyn till naturen och

verka för en levande skärgård.

1.3. Att vårda hamnanläggningar och byggnader så att medlemmarnas intressen främjas, den lokala

miljön bevaras och att de kan fungera som samlingsplats inom Geddeholmsområdet.

§2. Hemort

2.1. Föreningen har sin hemort i Västerås.

§3. Beslutande organ

3.1. Årsmötet

3.2. Extra möte

3.3. Styrelse

§4. Medlemskap

4.1. Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan, som skall åtföljas av inträdesavgift som

fastställts av årsmötet.

4.2. Medlem förbinder sig att följa klubbens stadgar och ordningsföreskrifter, samt i stadgeenlig

ordning fattade beslut.

4.3. Medlemskap kan förekomma som:

- Seniormedlem: är medlem som fyllt eller under året fyller 20 år.

- Familjemedlem: är närstående såsom maka, make, samboende, barn på samma adress, till

seniormedlem vilken erhåller samma rättigheter och skyldigheter till föreningen, men till

reducerad medlemsavgift.

- Hedersmedlem: utser årsmötet, på styrelsens förslag, den eller de medlemmar, som på ett

synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben Sådant medlemskap gäller på livstid utan medlemsavgift.

4.4. Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under vedertagna former.

4.5. Medlem har ej rätt att utan styrelsens medgivande representera Geddeholms Båtklubb i

utomstående föreningars tävlingar.

4.6. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av

föreningen.

§5. Medlemskaps upphörande

5.1. Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses

därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§6. Uteslutning

6.1. Medlem får ej uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen försummat att betala

stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller

uppenbarligen skadat föreningens intressen.

6.2. Medlem som Inom tre månader efter faktureringsdatum, trots skriftlig påminnelse, ej erlagt

föreskrivna avgifter kan uteslutas ur föreningen. l beslut om uteslutning skall skälen härför

meddelas och kopia tillsändas den uteslutne.

6.3. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av

styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denna fått del av de omständigheter som föranlett

att medlemskapet ifrågasätts.

6.4. Beslut om uteslutning med anledning av att medlemmen försummat att betala stadgade avgifter

fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning av annan anledning fattas av årsmötet.

§7. Båtplatser

7.1. De båtplatser som nyttjas av föreningens medlemmar ägs av Västerås stad, vilken också

bestämmer storleken på båtplatsavgifter samt inkasserar dessa.

§8. Styrelsen

8.1. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Denna skall verka för föreningens

framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intresse.

Det åligger styrelsen särskilt att:

- tillse att för föreningen bindande regler iakttages.

- verkställa av årsmötet fattade beslut.

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

- ansvara för och förvalta föreningens medel.

- tillsätta av årsmötet eller extra möte beslutade anställningar, befattningar för klubbens

verksamhet samt utfärda erforderliga avtal och instruktioner för desamma.

- förbereda årsmötet.

- fortlöpande informera medlemmarna om klubbens angelägenheter.

8.2. Styrelsen består lägst av ordförande, kassör samt tre övriga ledamöter, jämte två suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för en tid som anges i dessa stadgar, bland

föreningens röstberättigade medlemmar.

8.3. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken (enligt den mellan

suppleanterna bestämda ordningen) står på tur, som styrelseledamot för tiden till nästa årsmöte.

8.4. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga befattningar som behövs.

8.5. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av

dem är närvarande.

8.6. Beslut fattas med enkel majoritet.

8.7. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

8.8. Suppleanterna kallas till styrelsemöte, och äga vid dessa yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

8.9. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter

tillsammans, eller av särskild utsedd person tillsammans med en styrelseledamot. Vad avser

ekonomiska transaktioner kan styrelsen utse ordinarie ledamot att ensam teckna föreningens firma

intill ett belopp av högst 10.000:- kronor vid varje enskilt tillfälle.

8.10. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

8.11. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§9. Verksamhets- och räkenskapsår

9.1. Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden från den 1 januari t o m den 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t o m årsmötet påföljande år.

9.2. Styrelsen lämnar erforderliga uppgifter till båtorganisationer till vilka föreningen är ansluten samt

övriga lagstadgade uppgifter.

§10. Revision

10.1. Två revisorer och en revisorsuppleant väljes av årsmötet att granska klubbens verksamhet. En av

dessa skall ha ekonomisk utbildning/erfarenhet.

10.2. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och

styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när

helst de så begär, samt när det gäller granskningen av det senaste räkenskapsåret, senast den 15

februari.

10.3. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och

räkenskapsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 15 mars. I

revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet kan tillstyrkas samt de erinringar eller

påpekanden som revisorerna anser sig böra framföra.

10.4. Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigits av revisorerna, drabbar dem

samma ansvar som styrelsen.

§11. Sektioner

11.1. Beslut om bildande eller nedläggning av sektioner fattas av årsmöte eller extra medlemsmöte.

§12. Möten

12.1. Föreningens årsmöte hålls senast i mars månad. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötet.

Kallelse, dagordning, valnämndens kandidatlista, motioner, budgetförslag samt, i mån av

möjlighet, balans- och resultaträkning, översändes till medlemmarna per post och/eller via mejl minst tre veckor före mötet,

dessutom kungöres tid och plats för mötet av styrelsen genom anslag på torkladan vid båthamnen.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna, revisionsberättelsen och budgetförslag för

kommande år tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Medlem som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst

15 år, samt hedersmedlemmar, har rösträtt på mötet.

12.2. Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

- upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

- fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

- fastställande av dagordning.

- val av ordförande och sekreterare för mötet.

- val av två medlemmar, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

- val av två medlemmar att sammanräkna avgivna röster.

- styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste

verksamhetsåret.

- revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

- fråga om ansvarfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

- fastställande av årsavgift och övriga avgifter.

- fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

Val av ledamöter i den mån mandattiden utgår.

- föreningens ordförande och föreningens kassör för en tid av två år.

- tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

- två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.

- två revisorer och en suppleant en tid av två år. I detta val får ej styrelsen delta.

- två ledamöter och en suppleant i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall vara sammankallande.

I detta val får ej styrelsen delta.

- eventuellt fyllnadsval till styrelsen.

- ärende som av styrelsen hänskjutits till behandling vid årsmötet.

ärenden och motioner som medlem önska få behandlade vid årsmötet, och som denne skriftligen

anmält till styrelsen den 15 februari

- övriga frågor

12.3. Valordning:

Ojämt år väljes ordförande samt en (1) styrelseledamot.

Jämnt år väljes kassör och två (2) styrelseledamöter.

Varje år väljs två (2) styrelsesuppleanter, en (1) revisor och samtliga ledamöter och suppleanter

till valberedningen.

§13. Extra möte

13.1. Extra möte hålls när styrelsen finner detta påkallat.

Om föreningens revisorer eller minst 10 % av samtliga röstberättigade medlemmar begär

avhållande av extra möte behandling av visst ärende, skall styrelsen inom 14 dagar efter sådan

begäran, kalla till extra möte.

Underlåter styrelsen att inom denna tid kalla till mötet får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast tio dagar före mötet till medlemmarna

och kungöres inom samma tid genom anslag på torkladan vid båthamnen.

Vid extra möte får endast på dagordningen upptaget ärende avgöras.

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §14.1.

§14. Beslutsfattande vid årsmöte och extra möte

14.1. Röstberättigade vid årsmöte och extra möte är samtliga föreningens medlemmar som fyllt 15 år

och som erlagt stadgeenliga avgifter.

Rösträtten är personlig och får ej överlåtas på annan annat än med skriftlig fullmakt.

Mötesdeltagare får endast inneha en fullmakt.

Endast ärenden upptagna på utsänd dagordning får tas upp till beslut.

Beslut fattas genom öppen omröstning eller efter votering om sluten omröstning begärs.

Med undantag för de i paragraf 15.1 angivna fallen, avgörs vid omröstning alla frågor genom

enkel majoritet. Omröstningen sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om

röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordföranden

vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten.

Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§15. Stadgefrågor med mera

15.1. Endast årsmöte eller extra möte får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen.

15.2. Beslut, som gäller ändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen, blir inte giltigt

förrän framlagt förslag behandlats vid två på varandra följande möten.

Det ena skall vara årsmöte och det andra kan vara extra medlemsmöte.

Minst fyra månader skall förflyta mellan dessa möten, varvid beslutet vid det andra mötet skall

överensstämma med förslaget som beslutades vid första mötet och skall vid båda tillfällen biträdas

av minst 2/3 av de röstande mötesdeltagarna.

§16. Föreningens upplösning

16.1. I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar tillfalla ett ändamål som gagnar de

ändamål på verksamhetsorten, som anges i paragraf 1 i dessa stadgar. Dock ej fysisk person.

Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning tas.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt

revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning skall omedelbart delges vederbörande

specialförbund.

§17. Anslutning till båtorganisationer

17.1. Beslut och in- och utträde i båtorganisationer skall fattas av årsmötet.

§18. Valberedning

18.1. Valberedningen består av två ledamöter jämte en suppleant, valda av årsmötet för tiden t o m nästa årsmöte. En av ledamöterna utses att vara valberedningens sammankallande.

Ledamot eller suppleant i styrelsen eller revisor kan ej ingå i valberedningen.

Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande

årsmöte, så att genomarbetat förslag till val kan föreläggas årsmötet.

Valberedningen skall överlämna sitt kandidatförslag till styrelsen senast den 20 januari.

Valberedningen beslutar genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som

beredningens sammankallande företräder.

Valberedningen skall vid beredning av sitt förslag eftersträva en sådan sammansättning av

styrelsen att den blir effektiv och arbetsduglig, samt att olika intresseinriktningar i möjligast mån

blir företrädda. Valnämnden skall även tillse att nödvändig nyrekrytering kommer till stånd.

Valberedningen bedriver sitt arbete självständigt. De som deltar i beredningens förhandlingar, får

inte för utomstående yppa vad som avhandlats.

§19. Standert

19.1. Klubbens standert är gult med blå kanter och försedd med blå bokstäver, GBK.Ladda ner stadgarna här, Stadgar Geddeholms båtklubb